Algemene voorwaarden2017-06-07T18:16:22+00:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door I-AMS v.o.f., Kvk-nummer 67034076, gevestigd te Amsterdam Nieuwpoortkade 2A D069, 1055 RX  Amsterdam, hierna te noemen Wallpimper.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Wallpimper afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door Wallpimper uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte artist-impression(s), gegevens, zoals maten, en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

2.2 Wallpimper aanvaardt bij aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp.

 

Artikel 3 – Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Wallpimper binden de laatste niet, voor zover ze door Wallpimper niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers en aannemers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Wallpimper door haar bevestiging. Elke met Wallpimper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Wallpimper zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4.2 De opdrachtgever dient wanneer hij voor kiest zelf voor het ontwerp of design te zorgdragen bestanden kant-en-klaar aan te leveren. Alleen een pdf-bestand is toegestaan.

4.3 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is Wallpimper gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Wallpimper.

4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens op de site Wallpimper.nl zijn voor Wallpimper niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.5 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en Wallpimper tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Wallpimper ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Wallpimper van € 1.000,- per dag dat opdrachtgever in verzuim is.

 

Artikel 5 – Prijzen
5-1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. De prijzen op de site Wallpimper.nl zijn exclusief transport kosten en exclusief omzetbelasting en overige kosten.

5-2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

5-3 Wallpimper behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft Wallpimper het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

 

Artikel 6 – Productiemiddelen
Foto’s, litho’s ontwerpen en design welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke behang te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Wallpimper. Wallpimper is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 7 – auteursrecht

7-1 Door het geven van een opdracht tot reproductie of gebruik van een door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Wallpimper in en buiten rechtelijk voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit reproductie of het gebruik voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de reproductie of het gebruik financiële verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

7-2 Wallpimper kan ten alle tijde aangeleverde documenten weigeren als de inhoud hiervan op enige wijze verboden is door de Nederlandse wetgeving.

 

Artikel 8 – Levering c.q. opleveringstermijnen
8.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat de betaling van de factuur van de bestelling door Wallpimper is ontvangen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Wallpimper zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Afwerking
9.1 Geringe (ongeveer 10%) afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, design, ontwerp enz. geven geen reden tot afkeuring.

9.2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

 

Artikel 10 – Annuleren
10.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Wallpimper reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Wallpimper gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht Wallpimper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

10.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Wallpimper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 – Wijziging van de opdracht
11.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van foto’s of fotolitho’s, kleur, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

11.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wallpimper ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

11.3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Wallpimper buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 12 – Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Wallpimper om de opdracht door een derde partij, op een door Wallpimper gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

 

Artikel 13 – Meerwerk
13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel het vlakken van de muren of de muren voorzien van voorstrijk teneinde het behang te kunnen monteren, of ontwerp en opmaak van bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van pdf-bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan pdf-bestanden valt onder meerwerk.

13.2 Door Wallpimper te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 – Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Wallpimper aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel. of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Reclame
15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en Wallpimper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 uur Wallpimper wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.3 Wallpimper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Wallpimper juist is, zal Wallpimper hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, hetzij het geleverde gratis vervangen.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
16.1 Wallpimper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: – Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; – Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. – Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. – Het niet halen van de indicatieve leveringstermijn. Zie ook artikel 8-1.

16.2 Wallpimper zal niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

16.3 De opdrachtgever vrijwaart Wallpimper voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

 

Artikel 17 – Overmacht
17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Wallpimper of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Wallpimper, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Wallpimper, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Wallpimper overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17.2 Wallpimper is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
18.1 Zolang Wallpimper geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Wallpimper.

18.2 Wallpimper heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.

18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten
19.1 Op alle door Wallpimper verstrekte ontwerpen, designs, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Wallpimper zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Wallpimper zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Wallpimper zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

19.2 De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

 

Artikel 20 – Wanprestatie en ontbinding
20.1 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Wallpimper in dat geval het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze. Wallpimper zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming.

20.2 Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien: – De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen; – De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; – De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; – De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20.3 Wallpimper is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Wallpimper reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Wallpimper op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 21 – Betaling
21.1 Betalingen geschieden altijd voor aanvang van het drukproces. Vertragingen door late betaling kan Wallpimper niet worden aangerekend.

21.2 Wallpimper is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21.4 Uit het enkele feit dat Wallpimper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht
Op alle door Wallpimper gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 23 – Geschillen
In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

 

Artikel 24 – Privacy
Wallpimper respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden gegevens alleen verzameld om u optimale dienstverlening te bieden.

Het doel van het verzamelen van de gegevens is: – het verwerken van uw bestelling, de betaling en de bezorging daarvan – het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Wallpimper

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Wallpimper geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Als u vragen heeft over het Privacy beleid van Wallpimper, dan kunt u contact met ons opnemen via email: info@Wallpimper.nl